Zaznacz stronę

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Hanka Warszawianka Sprzedaje

 

Data publikacji: 15.02.2019 ze zm. 28.12.2020 i 24.06.2022

 

Regulamin sklepu internetowego Hanka Warszawianka Sprzedaje

 

15.02.2019

 

Sklep internetowy Hanka Warszawianka Sprzedaje działający pod adresem sklep.hankawarszawianka.com/sklep należy do Hanny Dzielińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Hanna Dzielińska” z siedzibą w Raszynie Jaworowej (05-090), ul. Fantazyjna 3, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 522-227-23-74, REGON 36015802

 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@sklep.hankawarszawianka.com oraz pod numerem telefonu +48730010885

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 • Konsument  –  osoba  fizyczna,  dokonująca  zakupów  w  Sklepie  w  zakresie
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem sklep.hankawarszawianka.com/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklep.hankawarszawianka.com/sklep
 • Sprzedawca – Hanna Dzielińska, prowadząca / prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Hanna Dzielińska” z siedzibą w Raszynie Jaworowej (05-090), ul. Fantazyjna 3, wpisana / wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca / posługujący się numerem NIP 522-227-23-74
 • § 2 Postanowienia wstępne
 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz usług uwidocznionych na stronach Sklepu.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa (IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości

 

poziomej powyżej 2  p . żywanie oprogramowania  rm trzecich mających
wpływ  na  funkcjonowanie i  funkcjonalność  przeglądarek:  Internet E plorer,

 

ire o , pera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklep.hankawarszawianka.com/sklep, należy je wszystkie wyłączyć)

 • Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • Wszystkie ceny produktów i usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Składanie zamówienia

 • Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
  • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
  • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro
 • Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu  „PayPro S.A.” po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”
Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania
płatności za  zamówienie.  Po  dokonaniu  płatności, Kupujący zostanie zwrotnie

przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:

1. dostawa elektroniczna

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty lub usługi:

1.płatność                      przelewem                      online                      na                                          konto

32 1140 2004 0000 3602 7500 1186

2. płatność kartą:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej w przypadku zwrotu nastąpi on na na rachunek karty użytej do płatności.

§ 5 Realizacja zamówienia

 • Po  złożeniu  przez  Kupującego  zamówienia  zgodnie  z  procedurą  opisaną  w  §  3
 • Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 24 godzin od chwili zawarcia umowy.
 • Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki drogą elektroniczną, odbioru osobistego przez Kupującego lub realizacji usługi w oznaczonym terminie. Zamówienie uważa się za zrealizowane wg Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

3. Przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

 • Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 • Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego; powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia lub ustali datę realizacji usługi

Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § ust. Regulaminu.

Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 6

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest firma: Hanna Dzielińska, 05-090 Raszyn Jaworowa ul. Fantazyjna, adres e-mail: kontakt@sklep.hankawarszawianka.com
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażana przy składaniu zamówienia.
 3. Moja firma przetwarza dane w celu przesyłania zakupionych plików (format PDF i mp3) a także newslettera „Nowinki od Hanki Warszawianki” o treści merytorycznej, promocyjnej i handlowej. Zapis do newslettera odbywa się w osobnym oknie przy składaniu zamówienia i nie jest obowiązkowy, by złożyć zamówienie
 4. Firma nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że wcześniej zapisany podejmie decyzję o rezygnacji z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
 5. Każdy zapisany ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, by otrzymać zakupiony produkt oraz newsletter od Hanki Warszawianki.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 

1.   Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia. Powyższy zapis nie obejmuje, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, produktów elektronicznych.

 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem sklep.hankawarszawianka.com/sklep jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Konsument  ma  obowiązek  zwrócić  produkt  Sprzedawcy  lub  przekazać  go  osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

2. Zawierając umowę o świadczeniu usług, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Konsument traci to uprawnienie tzn. że nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po spełnieniu poniższych warunków:

 • usługa została w pełni wykonana przez przedsiębiorcę;
 • konsument został przed rozpoczęciem świadczenia poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy

2a. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zakupu biletu na wydarzenie (prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do Umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

 • Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem sklep.hankawarszawianka.com/sklep jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7.  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu      7                                                                                                                          dni od dnia doręczenia mu reklamacji.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

 

5

 

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

 

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

 

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się

 

w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 

1) ustawie z dnia 18 lipca 2    2 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. . z 2       3 r. poz.

 

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z

2014 r. poz. 1182),

 

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2                                                                                                                                        r. w spr

Nr 100, poz. 1024).

 

Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3

powyżej, w tym w szczególności do:

 

wglądu do swoich danych osobowych,

 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego

 

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one

 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,

przechowywane  na  urządzeniu  końcowym  Kupującego  (np.  komputerze,  tablecie,

 

smartfonie).    Cookies     mogą     być    odczytywane    przez    system                            teleinformatyczny

Sprzedawcy.

 

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie

uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu

 

zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

 

Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki

internetowej,  która  uniemożliwia  przechowywanie  plików  cookies  na  urządzeniu

końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może

 

być utrudnione.

 

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich

 

zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,

programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w

 

ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

 

§ 9

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

 

 

6

 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

Konsument  może również  skorzystać z  platformy   DR, która dostępna jest  pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.  sporów

 

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.